(0517) 34 22 00 tarissing@degreiden.nl

CBS It Fûnemint, locatie Spannum (voormalig CBS De Tarissing)

Wij zijn een kleine, moderne dorpsschool met op dit moment 14 leerlingen, verdeeld over twee combinatiegroepen. Per 1 augustus 2021 maken wij onderdeel uit van it Fûnemint te Wommels. Helaas is dit het laatste schooljaar dat de school zijn deuren voor leerlingen uit het dorp heeft geopend. De school staat midden in het dorp en is goed bereikbaar. Onze visie op onderwijs en opvoeding willen we samenvatten in drie kernwoorden:

Ontmoeten

De basis voor ontdekken

Ontdekken

De basis voor ontwikkelen

Ontwikkelen

De basis voor ontmoeten

Kinderen ontmoeten de wereld op school. Een complexe wereld met andere grote mensen, kinderen, regels en vrijheden, verplichtingen, opdrachten, competitie. Ze ontmoeten hun beperkingen en hun mogelijkheden, ze ontmoeten andere grenzen, culturen, normen en waarden, taalgebruik en andere belevingen. Leerkrachten zorgen voor een veilige en vertrouwde sfeer waarin het kind die “grote” wereld kan ontmoeten. We helpen het kind ook zelf verantwoordelijk te worden voor het eigen leerproces, in kleine stapjes.

Speels leren is … zin in leren … er moet wat te beleven zijn. En dan vooral plezier in leren. Moderne hulpmiddelen en goede didactiek zetten we daarvoor in. Maar vooral ook een enthousiaste begeleiding van de leerkracht.

Binnen de school werken we in alle groepen met dag- en weektaken, waardoor de kinderen vaak zelfstandig aan het werk zijn en er veel ruimte is voor observatie en extra hulpprogramma’s.

Veel aandacht dus voor het individuele kind.

Gezonde school

Gezonde school

Gezonde school Wat houdt de gezonde school in? Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt de school hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde...

Beleidsstukken

Beleidsstukken

* Veiligheidsbeleid CBO De Greiden definitief versie 16 juni 2015 * Gedragsprotocol versie DO 21-01-2020 (def) * Protocol school en scheiding * Meldcode huiselijk geweld 2019 CBO De Greiden met afwegingskader definitief * Klachtenregeling CBO De Greiden * INFORMATIE...

Documenten

Documenten

Hier vindt u alle belangrijke documenten: * 05XH Schoolplan 2019-2023 * 05XH Jaarplan 2021-2022 * 05XH Schooljaarverslag 2020-2021 * Zorgprofiel de Tarissing 2020-2021 * Protocol Onderwijs op afstand

De MR en GMR

De MR en GMR

De medezeggenschapsraad (MR) Elke basisschool is wettelijk verplicht om een MR te hebben die is samengesteld uit leerkrachten en ouders. De leden worden rechtstreeks door en uit leerkrachten en ouders gekozen. Het aantal leden van een MR hangt af van het aantal...

Team

Team

Linda de Boer Johanna Popkema Anje Bos Joke Medemblik Marriët Trip Melanie Heins Elza Hiemstra Judith Kuizenga   Directeur Intern Begeleider Leerlingenzorg Leerkracht groep 3/4 Leerkracht groep 3/4  Leerkracht groep 3/4 Extra ondersteuning 2 ochtenden Leerkracht...

Visie en missie

Visie en missie

“Leren doe je zelf!” We leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dit vraagt om mensen die zich snel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden en die snel de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om in de nieuwe omstandigheden te kunnen...