(0517) 34 22 00 tarissing@degreiden.nl

De Tarissing

Wij zijn een kleine, moderne dorpsschool met op dit moment 29 leerlingen, verdeeld over drie combinatiegroepen. De school staat midden in het dorp en is goed bereikbaar. Onze visie op onderwijs en opvoeding willen we samenvatten in drie kernwoorden:

Ontmoeten

De basis voor ontdekken

Ontdekken

De basis voor ontwikkelen

Ontwikkelen

De basis voor ontmoeten

Kinderen ontmoeten de wereld op school. Een complexe wereld met andere grote mensen, kinderen, regels en vrijheden, verplichtingen, opdrachten, competitie. Ze ontmoeten hun beperkingen en hun mogelijkheden, ze ontmoeten andere grenzen, culturen, normen en waarden, taalgebruik en andere belevingen. Leerkrachten zorgen voor een veilige en vertrouwde sfeer waarin het kind die “grote” wereld kan ontmoeten. We helpen het kind ook zelf verantwoordelijk te worden voor het eigen leerproces, in kleine stapjes.

Speels leren is … zin in leren … er moet wat te beleven zijn. En dan vooral plezier in leren. Moderne hulpmiddelen en goede didactiek zetten we daarvoor in. Maar vooral ook een enthousiaste begeleiding van de leerkracht.

Binnen de school werken we in alle groepen met dag- en weektaken, waardoor de kinderen vaak zelfstandig aan het werk zijn en er veel ruimte is voor observatie en extra hulpprogramma’s.

Veel aandacht dus voor het individuele kind.

Gezonde school

Gezonde school

Gezonde school Wat houdt de gezonde school in? Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt de school hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde...

Beleidsstukken

Beleidsstukken

* Veiligheidsbeleid CBO De Greiden definitief versie 16 juni 2015 * Gedragsprotocol versie DO 21-01-2020 (def) * Protocol school en scheiding * Meldcode huiselijk geweld 2019 CBO De Greiden met afwegingskader definitief * Klachtenregeling CBO De Greiden * INFORMATIE...

De AC

De AC

De activiteitencommissie (AC) De AC houdt zich bezig met organisatorische en huishoudelijke zaken in de school. Zonder de inzet van de AC zouden veel activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. In overleg met het team stelt de AC jaarlijks de activiteiten vast....

Documenten

Documenten

Hier vindt u alle belangrijke documenten: * 05XH Schoolplan 2019-2023 * Schoolondersteuningsprofiel_05XH00_CBS De Tarissing * 05XH Schooljaarverslag 2019-2020 * 05XH Jaarplan 2020-2021-09 * Zorgprofiel de Tarissing 2020-2021 * Protocol Onderwijs op afstand

De MR en GMR

De MR en GMR

De medezeggenschapsraad (MR) Elke basisschool is wettelijk verplicht om een MR te hebben die is samengesteld uit leerkrachten en ouders. De leden worden rechtstreeks door en uit leerkrachten en ouders gekozen. Het aantal leden van een MR hangt af van het aantal...

Team

Team

Linda de Boer Johanna Popkema Marian Conradi Anje Bos Joke Medemblik Elza Hiemstra Judith Kuizenga Directeur Intern Begeleider Leerlingenzorg Leerkracht groep 1 en 2 Leerkracht groep 3/4/5 Leerkracht groep 3/4/5 + groep 5/6 Leerkracht groep 6/7/8 Leerkracht groep...

Visie en missie

Visie en missie

“Leren doe je zelf!” We leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dit vraagt om mensen die zich snel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden en die snel de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om in de nieuwe omstandigheden te kunnen...