(0517) 34 22 00 tarissing@degreiden.nl

De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool is wettelijk verplicht om een MR te hebben die is samengesteld uit leerkrachten en ouders. De leden worden rechtstreeks door en uit leerkrachten en ouders gekozen. Het aantal leden van een MR hangt af van het aantal leerlingen op school. In de MR van De Tarissing hebben twee ouders en twee personeelsleden zitting.
Wat doet de MR? De MR houdt zich bezig met alle aangelegenheden die de school betreffen. Voor sommige zaken geldt dat de schooldirectie verplicht is advies te vragen aan de MR. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het vaststellen van de vakantieregeling. Voor andere zaken is instemming van de MR nodig, voordat de schoolleiding een besluit kan uitvoeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school en voor vaststelling van de schooltijden. Al die taken en bevoegdheden liggen vast een het reglement voor alle medezeggenschapsraden. De MR heeft een eigen mailadres. Voor vragen en of opmerkingen kunt u via de mail contact met de MR opnemen: mrspannum@gmail.com
Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van CBO De Greiden vertegenwoordigd zijn.

De MR bestaat uit:
* Joke Conradi – personeel
* Judith Hendrikse – personeel – voorzitter
* Janke Altenburg – ouder
* Margje Walma – ouder

De GMR
Als het echter om beleid en afspraken voor alle scholen gaat binnen de Stichting, dan worden deze voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 12 leden, waarvan 6 ouder- en 6 personeelsleden. De GMR bespreekt met het College van Bestuur o.a. nieuw beleid en afspraken die voor alle scholen van CBO De Greiden gelden. Naar gelang de onderwerpen heeft een GMR daarbij instemmings-, advies- of initiatiefrecht.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: het Integraal Beleidsplan (inhoudelijk het beleid waarop de Stichting functioneert), Beleid Rouwprotocol, Beleid Lief en Leed, Beleid Gedragscode “Voorkomen van ongewenst gedrag”, de centrale vakantieregeling, enz. De GMR geeft driemaal per jaar GMR-info uit die bestemd is voor de plaatselijke MR-en. Deze nieuwsbrieven kunt u inzien op de website van CBO de Greiden. De agenda’s, vastgestelde notulen en het GMR-reglement zijn achter een inlogcode op dezelfde website te vinden. Deze inlogcode is beschikbaar voor alle ouders en personeelsleden en is verkrijgbaar op school.

Voorzitter is Henrieke de Greef: gmr@cbodegreiden.nl
Secretaris is Antine Koopmans: gmr.secretaris@cbodegreiden.nl