(0517) 34 22 00 tarissing@degreiden.nl

“Leren doe je zelf!”

We leven in een maatschappij die voortdurend verandert. Dit vraagt om mensen die zich snel aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden en die snel de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om in de nieuwe omstandigheden te kunnen functioneren. De huidige samenleving heeft mensen nodig die zich willen blijven ontwikkelen. Daarvoor is het van belang dat kinderen op school competenties opdoen, zodat ze weten hoe ze moeten leren. Kortom de leerlingen nemen regie over hun eigen leerproces. Ook is het van belang dat ze leren te reflecteren op hun werk, wat ging goed en wat kan ik de volgende keer anders of beter doen?

Daar ligt de kracht van goed onderwijs! Kinderen moet zich competent voelen en het idee hebben berekend te zijn voor hun taak.
Competentie is één van de drie basisbehoeften waaraan het onderwijs aan moet voldoen, wil een kind zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naast Competentie zijn dat Relatie en Autonomie.

Competentie
Zelfvertrouwen en het gevoel dat je de taak tot een goed einde kunt brengen, maar ook dat je fouten mag maken, daar kun je immers van leren!
Belangrijk zijn ook de sociale competenties. In een maatschappij die steeds complexer wordt, doen we een ander beroep op kinderen dan vroeger. We besteden daarom structureel aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden waarbij kinderen leren samen keuzes te maken, samen te werken, samen te spelen en problemen op te lossen.
De leerstof op de basisschool bestaat voor een groot deel uit taal, lezen en rekenen. Sommige kinderen zijn daarin heel talentvol, terwijl bij andere leerlingen het talent veel meer ligt op gebieden zoals bv. natuur, techniek of muziek. Volgens de theorie van Meervoudige intelligentie moeten we verwerkingsopdrachten geven die tegemoet komen aan dat talent (matchen) en daarnaast kinderen uitdagen door juist een appel te doen op het gebied waarin het talent minder aanwezig is of nog ontwikkeld moet worden (stretchen). Zo leren we de kinderen hun eigen talenten te ontdekken, maar ook dat je de uitdaging moet aangaan, wanneer een opdracht je niet zo goed ligt.
Maar voor kinderen is het niet altijd eenvoudig om gemotiveerd te blijven voor schoolse taken, zeker niet wanneer dat werken niet regelmatig gepaard gaat met succeservaringen. Het is onze taak om al samenwerkend de kinderen te blijven motiveren en te leren het zelf te doen. Belangrijk is daarbij dat we bij kinderen een op groei gerichte mindset ontwikkelen: het idee dat je je kwaliteiten kunt ontwikkelen door uitdagingen aan te gaan, inspanning te leveren en niet op te geven bij tegenslag. Geloven we dat kinderen daardoor allemaal een Einstein worden? Nee, maar wel dat je hierdoor je kwaliteiten ontwikkelt en steeds een hoger niveau bereikt.

Relatie
Ieder mens wil met anderen omgaan en geaccepteerd worden. Daarom hechten wij veel belang aan een goede sfeer in school. Wij werken er elke dag aan om er voor te zorgen dat ieder kind De Tarissing ervaart als een fijne, plezierige en veilige plek.
Kenmerkend voor onze school is de sfeervolle ‘voorbereide’ omgeving en de rust binnen de school. De Tarissing komt tegemoet aan orde, regelmaat en veiligheid: allemaal zaken waar het kind behoefte aan heeft. Duidelijkheid en consequent zijn, staan bij ons hoog in het vaandel.

Autonomie
Kinderen willen dingen zelf doen, waarbij wij ze begeleiden in het maken van keuzes. Wij hechten grote waarde aan het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid, waarbij de leerkrachten uitdaging en ondersteuning bieden. Wij zien het als onze taak om de kinderen te leren het zelf te doen via samenwerkend leren.

We doen recht aan de verschillen tussen de leerlingen, door in de praktijk naast de basisstof verdiepingsstof aan te bieden voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen. Kinderen die meer tijd nodig hebben om de leerstof te begrijpen, krijgen herhalingsstof. Ook tijdens de uitleg van de leerstof proberen we ieder kind op zijn of haar niveau aan te spreken. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen verlengde instructie. Wanneer blijkt dat een leerling ondanks deze aanpak de basisstof niet kan volgen, kan het zijn dat hij voor een bepaald vakgebied een individuele leerlijn krijgt aangeboden. Dit gebeurt overigens pas nadat de noodzakelijkheid daarvan door onderzoek is vastgesteld. Meer over het zorgsysteem leest u verderop in deze schoolgids.
We gaan uit van een eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen en een gedeelde verantwoordelijkheid van alle leerkrachten voor alle leerlingen.

Kort samengevat:
Wij zijn De Tarissing
Wij hebben geen groepen en geen groepsleerkrachten.
Maar wij hebben leerlingen en wij hebben een team.
Wij hebben leerlingen die allemaal verschillende talenten hebben.
Wij hebben leerlingen die allemaal iets anders van ons vragen.
Wij werken als team samen om onze leerlingen zo te begeleiden, dat we ze motiveren en inspireren om hun talenten zo optimaal mogelijk te benutten. We bieden daarbij de leerlingen richting, ruimte en ruggensteun.
We geven aan wat er van hen verwacht wordt, maar bieden ruimte om zich op hun eigen manier te ontwikkelen, waarbij niet alleen de resultaten tellen, maar ook hun inzet en vooruitgang.
Wanneer de leerlingen onze school verlaten, zijn ze zo optimaal mogelijk voorbereid op een maatschappij die voortdurend verandert. Ze zijn in staat zich adequaat aan te passen aan die veranderende omstandigheden. Onze leerlingen gaan een leven lang leren!